เปิดขั้นตอนเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ปลอดภัยด้วย Test & Go

2022-04-25 10:39:46

การที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงไปมากแล้ว ส่งผลให้แต่ละประเทศเริ่มมีการผ่อนปรนข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ประเทศไทยของเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ปรับมาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางจากทุกประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน และหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือ เปิดให้สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศไทยในแบบ Test and Go โดยยกเว้นการกักตัวนั่นเอง ส่วนจะมีรายละเอียดและวิธีการอย่างไรนั้น เราจะพาไปเปิดขั้นตอนการเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ปลอดภัยด้วย Test & Go

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว นักเดินทาง ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้เดินทางเข้าประเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 3 รูปแบบ คือ
•    Test and Go (Exemption From Quarantine) การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่เดินทางมาถึง และต้องตรวจ Self-ATK ด้วยตัวเองในวันที่ 5 หลังจากการเดินทางเข้าประเทศไทย
•    Sandbox การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว โดยต้องตรวจ RT-PCR และ Self-ATK เช่นเดียวกัน
•    Alternative Quarantine (AQ) การเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบจำนวน จะต้องกักตัวในโรงแรมที่กำหนดเป็นเวลา 5 วัน 

Test and Go คืออะไร ?

Test and Go คือ หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องกักตัวเหมือนกับมาตรการก่อน ๆ อีกต่อไป เป็นมาตรการที่ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยต้องปฏิบัติ โดยต้องลงทะเบียนระบบ Thailand Pass เพื่อขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนเดินทาง เมื่อมาถึงจะต้องเข้า Test เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อน และเมื่อทราบผลว่าไม่พบเชื้อ จึงจะสามารถเดินทาง Go ไปยังจุดหมายปลายทางได้ 
ในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด-19 เอกสารการทำประกันการเดินทางหลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม SHA Extra Plus จำนวน 1 คืน เพื่อเข้าพักกักตัวรอผลในการเดินทางวันแรกก่อน โดยโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าพัก จะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA Extra Plus (SHA++), AQ, หรือ AHQ
สำหรับสนามบินในประเทศไทยที่รองรับผู้เดินทางด้วยระบบ Test and Go จากต่างประเทศ มีทั้งหมด 8 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินอู่ตะเภา สนามบินเชียงใหม่ สนามบินสมุย สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินกระบี่

test & go ทำยังไง

รู้จักกับระบบThailand Pass กันก่อน

Thailand Pass https://tp.consular.go.th เป็นระบบการลงทะเบียนเพื่อขอ QR Code สำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยระบบจะให้ลงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลด้านสุขภาพ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง มีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

เข้าระบบ Thailand Pass ต้องยืนยันอะไรบ้าง
•    ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล พาสปอร์ต 
•    ข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลก ตามที่กำหนด ครบถ้วนก่อนเดินทาง 14 วัน
•    ข้อมูลที่พัก เช่น ใบจอง ใบเสร็จรับเงิน เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
•    ข้อมูลและประวัติการเดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 14 วัน
•    ข้อมูลการประกันภัย วงเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass แล้วเสร็จ จะได้รับ QR Code ภายใน 3-7 วัน เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินตอนเช็กอิน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากมีขั้นตอนที่จะต้องส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจสอบ ส่งให้โรงแรมกักตัวตรวจสอบ ซึ่งหากไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจถูกปฏิเสธการเดินทางได้

รู้จักขั้นตอนลงทะเบียน Test & Go

ขั้นตอนที่ 1 เลือกสัญชาติ ในขั้นตอนนี้จะมีฟังก์ชันให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สำหรับกรอกรายละเอียดได้

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรูปแบบในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
สำหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจ RT-PCR แต่ในกรณีที่สายการบินเป็นผู้กำหนดให้ตรวจก็จำเป็นต้องปฏิบัติตาม แต่ไม่ต้องกักตัว ได้แก่

ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ มี 3 แบบให้เลือกได้ คือ
-    Test & Go โดยไม่ต้องกักตัว
-    เข้าพักพื้นที่ Sandbox จำนวน 5 วัน คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และเกาะกูด
-    เข้าพักโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) จำนวน 3 วัน

ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ จะต้องถูกกักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) จำนวน 5 วัน

สำหรับชาวต่างชาติ อันดับแรกต้องลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเข้าสู่การทดสอบตามขั้นตอน Test & Go ซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

•    หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต และวีซ่า ในการเดินทางเข้าประเทศไทย
•    ใบรับรองการฉีดวัคซีน

สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี หากฉีด 1 เข็ม จะได้รับการยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบแล้วตามจำนวน
สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน จะต้องลงทะเบียนและเดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น

•    ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าโรงแรมกักตัว SHA Extra, AQ หรือ AHQ จำนวน 1 คืน รวมถึงค่ารถรับส่งจากสนามบินด้วย
•    ค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าตรวจ ATK Self-Test อีก 1 ชุด
•    ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ทั้งค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการคุ้มครองอื่น ๆ ตามเงื่อนไขกำหนด ในวงเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคนต่างชาติอาจใช้หนังสือประกันสังคม หนังสือรับรองจากนายจ้างแทนได้ แต่หากเป็นคนไทยไม่จำเป็นต้องทำประกัน

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย Test & Go
1.    ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass
2.    เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ให้แสดงเอกสารการเดินทางทั้งหมด รวมถึง Thailand Pass QR Code ที่ได้รับ
3.    ผ่านจุดตรวจโควิด-19 ในรูปแบบ RT-PCR เพื่อรอฟังผลก่อนออกเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง
4.    หลังจากผ่านการตรวจแล้ว ต้องเดินทางเข้าพักโรงแรมตามที่ได้จองล่วงหน้าไว้ เพื่อรอผลตรวจ โดยโรงแรมจะมีรถ Sealed Route บริการรับส่งไม่สามารถเดินทางไปที่พักเองโดยรถสาธารณะได้
5.    หากผลตรวจออกมาเป็นลบ สามารถเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันที
6.    ในวันที่ 5 หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยให้ตรวจ ATK Self-Test ด้วยตัวเองอีกครั้ง แล้วรายงานผลผ่านช่องทางแอปพลิเคชันที่กำหนด

การเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย Test & Go รวมไปถึงมาตรการต่าง ๆ ได้มีการปรับไปตามสถานการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ควรเตรียมความพร้อมตรวจเช็คข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามรายละเอียดที่เรานำมาฝากเพื่อจะได้เดินทางท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขตลอดเส้นทางLady-get-on-planeLuma-banner-travel