อยากไปเที่ยวยุโรป ต้องขอวีซ่าเชงเก้นแบบไหน

2022-08-09 07:32:30

ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน ในเมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น การท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เชื่อว่าหลาย ๆ คนกำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่อย่างแน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบยุโรปถือเป็นหนึ่ง จุดหมายปลายทางยอดนิยม แต่รู้หรือไม่ว่า การเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศเสียก่อน ใครที่กำลังวางแผนจะยื่นขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยว แต่ยังไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ยุ่งยากแค่ไหน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ มาฝากกัน สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวยุโรป ต้องขอวีซ่าเชงเก้นแบบไหนดี 

ทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นกันก่อน 

Schengen Visa หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า วีซ่าเชงเก้น เป็นหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าประเภทนี้ สามารถเดินทางไปได้ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกเชงเก้น ที่ได้ทำ Schengen Agreement หรือข้อตกลงร่วมกัน โดยการขอวีซ่านั้นสามารถขอเพียงครั้งเดียว และสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือน โดยการขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ให้ยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางประมาณ 3 เดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง 

Schengen visa_Lumahealth

สมาชิกกลุ่มประเทศในยุโรป ที่ได้ประชุมและทำข้อตกลงร่วมกัน ในการอนุญาตให้นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางท่องเที่ยว เข้าประเทศด้วยวีซ่าเชงเก้น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 26 ประเทศ คือ กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 22 ประเทศ ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ สวีเดน สเปน เดนมาร์ก อิตาลี ฮังการี ออสเตรีย เบลเยี่ยม โปรตุเกส สาธารณรัฐเชก โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เอสโทเนีย สโลวัก สโลวีเนีย แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา รวมไปถึงกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรปอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ก็อนุญาตให้ใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศได้เช่นเดียวกัน 

ไปเที่ยวยุโรป ต้องขอวีซ่าเชงเก้นกับประเทศไหน 

การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปเที่ยวยุโรป สามารถยื่นขอวีซ่า ได้ที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมีหลักการในการยื่นขอวีซ่าดังนี้  

หากวางแผนทริปเดินทางท่องเที่ยว ไปประเทศกลุ่มเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศในคราวเดียวกัน และมีระยะเวลาพัก และท่องเที่ยวในแต่ละประเทศเท่า ๆ กัน แนะนำให้ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตของประเทศแรกที่เราเดินทางไปถึง ยกตัวอย่าง เช่น 

 • ทริปเดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปฝรั่งเศส 5 วัน เยอรมนี 5 วัน และเนเธอร์แลนด์ 4 วัน โดยบินไปลงที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรก ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศฝรั่งเศส  

แต่หากวางแผนเดินทาง ไปประเทศกลุ่มเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศในคราวเดียวกัน แต่มีระยะเวลาพัก และท่องเที่ยวในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน แนะนำให้ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตของประเทศที่เราพักอยู่นานที่สุด ยกตัวอย่าง เช่น 

 • ทริปเดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปฝรั่งเศส 4 วัน เยอรมนี 7 วัน และเบลเยี่ยม 3 วัน ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศเยอรมัน  

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 

วีซ่าเชงเก้นไม่ได้มีเพียงประเภทเดียว ยังแบ่งออกตามลักษณะการเดินทาง สำหรับการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว ควรเลือกวีซ่าประเภท C หรือวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกกันว่าวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วีซ่าเชงเก้นประเภท  

เป็นประเภทวีซ่าสำหรับเปลี่ยนเครื่อง (Transit) กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน จากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่ง โดยต้องแวะพักเปลี่ยนเครื่องในกลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องขอวีซ่าประเภทนี้ แต่ถ้าไม่ได้ออกจากสนามบินก็ไม่ต้องขอวีซ่า

2. วีซ่าเชงเก้นประเภท B

วีซ่าประเภท B สำหรับใช้เป็นทางผ่าน จะคล้ายกับวีซ่าประเภท A ใช้ในกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องเช่นกัน วีซ่าประเภท B ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 5 วัน ออกให้กับผู้เดินทางจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่ง ที่จุดหมายปลายทางไม่ใช่ประเทศกลุ่มเชงเก้น เช่น เดินทางไปประเทศอเมริกา แต่ต้องแวะผ่านประเทศกลุ่มเชงเก้น ก็ต้องขอวีซ่าประเภท B 

3. วีซ่าเชงเก้นประเภท  

วีซ่าสำหรับเดินทางระยะสั้น นักท่องเที่ยวนิยมขอวีซ่าประเภทนี้ สามารถเที่ยวได้หลายประเทศในกลุ่มยุโรป มีทั้งแบบ Single Entry เดินทางเข้าออก 1 ครั้ง Double Entry เดินทางเข้าออก 2 ครั้ง และ Multiple Entry เดินทางเข้าออกหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาอนุญาตพักแตกต่างกัน แต่ไม่เกิน 90 วัน จากช่วงระยะเวลาทั้งหมด 180 วัน 

4. วีซ่าเชงเก้นประเภท  

เป็นการขอวีซ่าแบบ Long Stay สำหรับพักระยะยาว เกินกว่า 90 วัน วีซ่าประเภทนี้ จะมีเงื่อนไขกำหนดเป็นกรณี เช่น ใช้เข้าบางประเทศไม่ได้ ต้องอยู่เฉพาะประเทศที่ขอวีซ่าเท่านั้น แต่หากต้องการเดินทางไปเที่ยวชั่วคราว ในกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วยกัน ก็สามารถไปทำเรื่องที่สถานทูตประเทศนั้น ๆ ได้ หรือสามารถเดินทางได้ แต่ต้องกลับมาพักที่ประเทศที่ขอวีซ่า 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)  

เมื่อเข้าใจเกี่ยววีซ่าเชงเก้น ประเภท และประเทศที่สามารถใช้วีซ่าชนิดนี้ได้ก็มาถึงขั้นตอนของการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยผู้สมัคร จะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญหลายอย่างด้วยกัน ดังนี้ 

 • ใบคำร้องขอวีซ่า 

สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์สถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็เดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่รับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า 

 • พาสปอร์ต 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ และควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า ควรเตรียมสำเนาไว้ 2 ฉบับ 

 • รูปถ่าย 

รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือสีอ่อน จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามตกแต่งรีทัชภาพ  

 • หนังสือรับรองการทำงาน  

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ อายุเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือน 

 • หนังสือรับรองจากธนาคาร 

รายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน สามารถขอได้จากธนาคาร 

 • เอกสารการเดินทาง 

ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน หรือสำเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตั๋วเดินทาง ใบจองโรงแรมที่พัก 

 • รายละเอียดแผนการเดินทาง 

ระบุว่าไปประเทศไหนบ้าง พักที่ไหน พักกี่วัน เดินทางอย่างไรบ้าง เช่น รถบัส รถตู้ รถไฟ อาจเขียนเป็นแบบรายวันเพื่อความชัดเจน 

 • กรณีเดินทางไปประชุม 

หากเป็นกรณีเดินทางไปประชุม สัมมนา ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ให้ระบุวัตถุประสงค์อย่างละเอียด 

 • กรณีเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือครอบครัว

ต้องมีหนังสือรับรองความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงได้ชัดเจนว่าเป็นพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ของผู้ที่เราจะเดินทางไปหา

 • ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าเชงเก้น จำนวน 2,500 บาท 
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง 

ต้องทำประกันภัยการเดินทาง วงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท 

ซื้อประกันการเดินทางไปยุโรปอย่างไรให้คุ้มค่า 

Schengen Visa

การเดินทางเข้ายุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น มีข้อกำหนดสำคัญในการยื่นขอวีซ่า คือต้องทำประกันการเดินทาง ที่คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท และต้องเป็นบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ สถานทูตให้การยอมรับเท่านั้น ใครที่กำลังวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป และมองหาประกันการเดินทางที่ ที่ใช้สำหรับเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น ขอแนะนำประกันการเดินทางของ Luma ที่ตอบโจทย์การเดินทางในแต่ละช่วงเวลา ที่ครอบคลุมทั้งไวรัสโควิด-19 และอุบัติเหตุบุคคล ตรงตามเงื่อนไขในการขอวีซ่าเชงเก้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งยังมีประกันแบบ Multiple ที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้ด้วย ถือว่าเป็นประกันที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก มีช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษา และคอยดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี นอกจากนั้นหากวีซ่าไม่ผ่าน Luma จะคืนเงินประกันให้ทันที การซื้อประกันก็ทำได้ง่ายมาก ๆ ผ่านช่องทางซื้อประกันออนไลน์ พร้อมรอรับกรมธรรม์ทางอีเมลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

จริง ๆ แล้วการขอวีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศยุโรป ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด เพียงแต่ต้องมีความพร้อม และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ให้ครบถ้วน การเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย  อาจมีเงื่อนไขข้อจำกัดบางอย่างที่แตกต่างกันบ้าง ควรศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดให้ดี ที่สำคัญอย่าลืมวางแผนซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศที่คุ้มค่าของ Luma เพื่อจะได้เดินทางอย่างสนุกสนาน ปลอดภัยไร้กังวล และช่วยให้มีความมั่นใจตลอดทริปการเดินทาง 

Lady-get-on-plane

Luma-banner-travel